תחום: מתמטיקה
ספר: שבילים כיתה ב'
יחידה: כפל וחילוק
פרק:
מספר הפעילויות: 18

הקובץ: פעילות 1
תיאור הפעילות: התלמידים נעזרים בציורים של קבוצות שוות ומשלימים סדרה בקפיצות של 4. בעזרת הסדרה הם עונים על שאלות ומתאימים להן תרגילים.
משך הפעילות: 25 דקות
הקובץ: פעילות 2
תיאור הפעילות: התלמידים משלימים סדרה בקפיצות של 4. בעזרת הסדרה הם פותרים תרגילי כפל וחילוק.
משך הפעילות: 20 דקות
הקובץ: פעילות 3
תיאור הפעילות: התלמידים משלימים סדרה בקפיצות של 4. בעזרת הסדרה הם פותרים תרגילי חילוק, ולכל תרגיל חילוק שפתרו הם מתאימים תרגיל כפל.
משך הפעילות: 15 דקות
הקובץ: פעילות 4
תיאור הפעילות: התלמידים משלימים את שורת הכפולות של 4. בעזרת שורת הכפל הם משלימים תבניות של גורמים ומכפלה, ולכל תבנית הם כותבים ארבעה תרגילים מתאימים.
משך הפעילות: 15 דקות
הקובץ: פעילות 5
תיאור הפעילות: התלמידים משלימים תבניות של גורמים ומכפלה, ולכל תבנית הם כותבים ארבעה תרגילים מתאימים. נוסף על כך הם פותרים תרגילי כפל ותרגילי חילוק.
משך הפעילות: 15 דקות
הקובץ: פעילות 6
תיאור הפעילות: התלמידים משלימים כפולות של 4 בטבלת כפל וכותבים תרגילי כפל מתאימים. הם משלימים תבניות של גורמים ומכפלה, ולכל תבנית הם כותבים ארבעה תרגילים מתאימים. כמו כן הם מתאימים תוצאות לתרגילי חילוק.
משך הפעילות: 15 דקות
הקובץ: פעילות 7
תיאור הפעילות: התלמידים פותרים תרגילי כפל. לכל תרגיל הם משלימים תבנית של גורמים ומכפלה וכותבים תרגיל חילוק מתאים. לאחר מכן הם פותרים תרגילי חילוק. לכל תרגיל הם כותבים את הגורמים ואת המכפלה וכן תרגיל כפל מתאים.
משך הפעילות: 25 דקות
הקובץ: פעילות 8
תיאור הפעילות: התלמידים משלימים כפולות של 4 בטבלת כפל. נוסף על כך הם פותרים תרגילי כפל וחילוק ומתאימים לכל תרגיל את הגורמים והמכפלה.
משך הפעילות: 15 דקות
הקובץ: פעילות 9
תיאור הפעילות: התלמידים משלימים את השורות של כפולות 2 ושל כפולות 4 בטבלת כפל. לאחר מכן הם פותרים תרגילים ומשוואות של כפל וחילוק. מומלץ לדון עם התלמידים על הקשר בין הכפולות של 2 לכפולות של 4 ועל הדרך להיעזר בידיעת הקשר כדי לפתור תרגילי כפל וחילוק ב-4.
משך הפעילות: 25 דקות
הקובץ: פעילות 10
תיאור הפעילות: התלמידים פותרים תרגילי חילוק ב-2 וב-4. מומלץ לדון עם התלמידים על הקשר בין התרגילים.
משך הפעילות: 10 דקות
הקובץ: פעילות 11
תיאור הפעילות: התלמידים משלימים את השורות של כפולות 2, כפולות 4 וכפולות 8 בטבלת כפל. לאחר מכן הם פותרים תרגילי חילוק ב-2, ב-4 וב-8 (לתרגילים יש אותה מכפלה).
משך הפעילות: 10 דקות
הקובץ: פעילות 12
תיאור הפעילות: התלמידים פותרים משוואות כפל ומשוואות חילוק. התלמידים יכולים להיעזר בתרגילים פתורים של כפל וחילוק.
משך הפעילות: 15 דקות
הקובץ: פעילות 13
תיאור הפעילות: התלמידים מסדרים כמויות שוות של גפרורים בקבוצות של 2 ובקבוצות של 4 וכותבים תרגילי חילוק מתאימים.
משך הפעילות: 15 דקות
הקובץ: פעילות 14
תיאור הפעילות: התלמידים נעזרים בריבוע הבנוי מגפרורים ומשלימים נתונים על קבוצות של ריבועים. כאשר הנתון החסר הוא מספר הגפרורים, מומלץ לכתוב תרגיל כפל מתאים, וכאשר הנתון החסר הוא מספר הריבועים, מומלץ לכתוב תרגיל חילוק מתאים.
משך הפעילות: 20 דקות
הקובץ: פעילות 15
תיאור הפעילות: הפעילות עוסקת בקשר שבין שני תרגילי כפל "עוקבים" (דוגמה: 4X5 , 4X6). בכל סעיף התלמידים עונים על שאלות הנוגעות לתרגילי הכפל האלה.
משך הפעילות: 20 דקות
הקובץ: פעילות 16
תיאור הפעילות: התלמידים עונים על שאלות שמתאימים להן תרגילי חילוק (חילוק לחלקים שווים).
משך הפעילות: 15 דקות
הקובץ: פעילות 17
תיאור הפעילות: התלמידים משלימים את שורת הכפולות של 2 ואת שורת הכפולות של 4 בטבלת כפל. לאחר מכן הם עונים על שאלות שמתאימים להן תרגילי כפל או תרגילי חילוק.
משך הפעילות: 20 דקות
הקובץ: פעילות 18
תיאור הפעילות: התלמידים עונים על שאלות שמתאימים להן תרגילי כפל ועל שאלות שמתאימים להן תרגילי חילוק (חילוק לחלקים שווים).
משך הפעילות: 30 דקות